တရုတ္နုိင္ငံသည္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား ဆဲြေဆာင္နုိင္ေသာ အစဥ္တစုိက္ ေနရာျဖစ္မည္ဟု ပါတီညီလာခံ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-15 21:16:44  

  တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ စြင္ယဲ႔လီက တံခါးဖြင္႔ေရးသည္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ အေျခခံ နုိင္ငံေတာ္မူဝါဒ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာႀကီး မည္သုိ႔ပင္ ေျပာင္းလဲ ေျပာင္းလဲ တရုတ္နုိင္ငံ၏ တံခါးဖြင္႔ေရးသႏၷိ႒ာန္သည္ ယိမ္းခါမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ၊ နယ္ပယ္ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ၊ ပုိမုိ နက္ရႈိင္းေသာ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ ဦးလည္မသုန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား ဆဲြေဆာင္နုိင္ေသာ ေနရာ အစဥ္တစုိက္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ေျပာၾကားပါသည္။