တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ျပင္ဆင္ေရးအစည္းအေဝးကုိ ရွီက်င္႔ဖိန္က ႀကီးမႉး က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-15 19:59:55  

   တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ ျပင္ဆင္ေရးအစည္းအေဝးကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ႀကီးမႉးက်င္းပခဲ႔သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ လက္ေျမွာက္မဲေပးေသာပုံစံျဖင္႔ လူ ၂၂ ဦးျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ပါတီကုိယ္စားလွယ္ အရည္အခ်င္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အမည္စာရင္းကုိ အတည္ျပဳၿပီး လူ ၂၄၃ ဦးျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ညီလာခံ သဘာပတိအဖဲြ႔ အမည္စာရင္းကုိ အတည္ျပဳကာ ဝမ္ဟုနင္ကုိ ညီလာခံ၏ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ညီလာခံ အတြင္းေရးမႉးဌာန ထားရွိျခင္းနွင္႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိလည္း အတည္ျပဳခဲ႔ ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ အစီအစဥ္ကုိလည္း အတည္ျပဳခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။