တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔သည္ မွန္ကန္ေသာ ယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ရွာၾကံရမည္ဟု ပါတီညီလာခံ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-15 21:36:21  

 တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ စြင္ယဲ႔လီက အကယ္၍ လြန္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၅၀ အတြင္း နုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးအႀကီးဆုံး အေၾကာင္းသည္ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈ ပုံမွန္ ျပန္လည္ျဖစ္လာျခင္းနွင္႔ တုိးတက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး နွစ္နုိင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာႀကီးအား အက်ိဳးျပဳနုိင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္ဆုိလွ်င္ လာမည္႔ နွစ္ ၅၀ အတြင္း နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးအႀကီးဆုံးအေၾကာင္းသည္ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔ မွန္ကန္ေသာ ယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ရွာၾကံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္တြယ္ရန္ ေသာ႔ခ်က္မွာ အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထုိင္ျခင္းနွင္႔ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။