တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ပီကင္း၌ က်င္းပမည္

(GMT+08:00)2022-10-15 19:55:04  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ ႀကီး၌ စတင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပမည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ငါးနွစ္ တစ္ၾကိမ္ က်င္းပေနသည္။ ညီလာခံ က်င္းပစဥ္အတြင္း ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပီးခဲ့သည့္ အၾကိမ္မွ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာနွင္႔ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကုိ စိစစ္ျခင္း၊ ပါတီအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပါတီ၏ အေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီအသစ္နွင္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟုိစည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္အသစ္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။