တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ အစီရင္ခံစာ ေရးဆဲြရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ ၄၇၀၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ အဆုိျပဳခ်က္ အၾကံဉာဏ္ေကာင္း မ်ားကုိ ေကာက္ခံပါသည္

(GMT+08:00)2022-10-15 18:49:31  

   တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခဲြတြင္ ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

    ပါတီညီလာခံ၏ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း ျဖစ္တည္လာခဲ႔ၿပီးေနာက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အဆုိျပဳခ်က္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေကာက္ခံၿပီး လူပုဂၢိဳလ္ ၄၇၀၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ အဆုိျပဳခ်က္ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကုိ ေကာက္ခံခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။