ဂ်ီလင္အေနာက္ပိုင္းေဒသမွ ယခင္က ဆားဓာတ္နွင့္ ဆပ္ျပာဓာတ္ ေျမမ်ားသည္ ယခု သီးထြက္ေကာင္းေသာလယ္ယာေျမမ်ား ျဖစ္လာ

(GMT+08:00)2022-10-14 16:26:04  

ဂ်ီလင္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းေဒသသည္ ဆားဓာတ္နွင့္ ဆပ္ျပာဓာတ္ ေျမမ်ားစြာ ပ်ံ႕နွံ႔ေသာေနရာျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသမွ ဆားဓာတ္နွင့္ ဆပ္ျပာဓာတ္ေျမမ်ားတြင္ လယ္ထြက္သီးနွံမ်ား ပံုမွန္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ခက္ခဲလွသည္။ ျပီးခဲ့သည့္နွစ္မ်ားက ဂ်ီလင္ျပည္နယ္ သည္ လယ္ယာသိပၸံနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဆားဓာတ္နွင့္ဆပ္ျပာဓာတ္ေျမမ်ားကို ျပဳျပင္ ခဲ့ၿပီး ယခင္တုန္းက ဆားဓာတ္နွင့္ဆပ္ျပာဓာတ္ေျမမ်ားသည္ ယခု သီးထြက္ေကာင္းလွေသာ ေဒသျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရသည္။