ယန္စီျမစ္ေရကို Huaihe ျမစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း Caichao လိုင္း Lujiang ျမစ္အပိုင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီး

(GMT+08:00)2022-10-14 16:25:22  

ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ကThe Third Construction Co., Ltd. of China Railway Tenth Group Co.,Ltd. မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ ယန္စီျမစ္ေရကို Huaihe ျမစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း (အန္ေဟြအပိုင္း) Caichao လိုင္း Lujiang ျမစ္အပိုင္း တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့သျဖင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးရန္အတြက္ အာမခံေပးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစီမံကိန္းသည္ ယန္စီျမစ္ႏွင့္ Huaihe ျမစ္ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္ေဒသ ေရျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ ယန္စီျမစ္- Huaihe ျမစ္ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကုိ အဓိကတာဝန္အျဖစ္ထားကာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္း၊ Chaohu ေရကန္ႏွင့္ Huaihe ျမစ္ ေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေရပုိေရလွ်ံထုတ္လႊတ္ေရး စသည့္တာဝန္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ ျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္၊ ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္ အေရးႀကီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရအရင္းအျမစ္ စီစဥ္ထားေရးႏွင့္ အေထြေထြအသံုးျပဳေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။