ယင္းသည္ နယ္နိမိတ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေသာအသက္ကယ္သေဘၤာျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2022-10-14 16:26:24  

တရုတ္ေရတပ္မွ "Peace Ark" ေဆးကုသမႈသေဘၤာသည္ ၂၀၀၈ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလက စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္နွစ္ေက်ာ္အတြင္း "Peace Ark" ေဆးကုသေဘၤာသည္ နိုင္ငံနွင့္ ေဒသ ၄၃ ခုသို႔ သြားေရာက္ျပီး၊ လူ ၂သိန္း ၃ေသာင္းေက်ာ္အတြက္ ေဆးကုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမွ စစ္သေဘၤာမ်ားသည္ ေလယာဥ္နွင့္ အေျမာက္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တရုတ္စစ္သေဘၤာမွာမူ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးဝါးမ်ားနွင့္ ဆရာဝန္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာေၾကာင္း နိုင္ငံျခားသားအခ်ိဳ႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။