ပါတီညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား ပီကင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ေရာက္ရွိ

(GMT+08:00)2022-10-14 16:10:32  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အတြင္းမြန္ဂိုးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္၊ ေဟလံုးက်န္း ျပည္နယ္၊ နင္းရွေဟြလူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ကြမ္ရွီးကၽြမ္႔လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးေဒသ၊ ဟိုေပျပည္နယ္၊ ခ်င္ဟိုင္းျပည္နယ္၊ ရွင္းက်န္းေဝဂါကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ရွီဇန္႔(တိဘက္)ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ စန္ရွီးျပည္နယ္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ရက္ေန႔က ပီကင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။