ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ သဲကႏၲာရမွာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ

(GMT+08:00)2022-10-13 16:23:59  

အေပၚပိုင္းမွာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ၿပီး ေအာက္ေျခ မွာေတာ့ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး သဲထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ သဲကႏၲာရမွာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကို ၾကည့္ၾကရေအာင္။