“ထ်န္းကုန္း စာသင္ခန္း” သင္ခန္းစာ(၃) ေအာင္ျမင္စြာ သင္ၾကား

(GMT+08:00)2022-10-13 12:41:18  

    ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔  ညေန ၄နာရီ ၁မိနစ္က “ထ်န္းကုန္း စာသင္ခန္း” သင္ခန္းစာ(၃)ကုိ တရုတ္အာကာသစခန္းတြင္ စတင္ခဲ႔ျပီး ရွင္က်ိဳး-၁၄မွ အာကာသ ယာဥ္မႉး ခ်န္တုန္း၊ လ်ိဳယန္၊ ခ်ိဳက္ရႊိက်ယ္ တုိ႔သည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အာကာသ သင္ခန္းစာ သင္ၾကားေပးၾကပါသည္။ ယင္းသည္ တရုတ္ အာကာသယာဥ္မႉးမ်ားက ပထမဆုံးအၾကိမ္ ဝင္႔ထ်န္း အာကာသ စမ္းသပ္ခန္းတြင္ သင္ခန္းစာ သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု  China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။