တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မည္ကဲ့သို႕ေသာ ပါတီျဖစ္သနည္း

(GMT+08:00)2022-10-13 14:14:34  

တရုတ္ႏုိုင္ငံကိုေရာက္ေနသည့္ ကၽြန္မကို တရုတ္မိတ္ေဆြမ်ားေရာ၊ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားကပါ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သူတို႕သိလိုသည္မ်ားကို ေမျမန္းၾကသည္မ်ားရိွသည္။ သူတို႕သိလို၍ ေမးျမန္းၾကသည့္အထဲတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ မည္ကဲ့သို႕ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ရိွသနည္း။  တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မည္ကဲ့သို႕ေသာ ပါတီျဖစ္သနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းက မပါမျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ေတာင္းသည့္အခါ ကၽြန္မက ကၽြန္မ၏ ထင္ျမင္ခ်က္အစား တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ ၊ ယူဆခ်က္ ဘယ္လိုရိွသလဲဆိုသည္ကို ဦးတည္ေလ့လာျပီးမွ ကၽြန္မ၏ ထင္ျမင္ယူဆ သံုးသပ္ခ်က္ကို ေျပာဆိုေလ့ရိွသည္။ ဘာျဖစ္လို႕ပါလဲ။ တရုတ္ျပည္သူေတြကသာ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း ထာ၀ရတည္မွီ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္မို႕ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေၾကာင္း အေကာင္း၊ အဆိုးမွန္သမွ်ကို ကၽြန္မတို႕ထက္ တရုတ္ျပည္သူေတြက ပိုျပီး သိႏုိင္သည္ဟု ရႈျမင္မိ၍သာ ျဖစ္သည္။ 

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ရႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ မည္သို႕ရိွသနည္း ကၽြန္မတို႕ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႕။ တရုတ္ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔သေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ မ်ား၏ရလဒ္မ်ားအရ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ေက်နပ္မႈႏွင့္ယံုၾကည္မႈသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ အဆမတန္ တိုးလာသည္ကို စိစစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေတြ႕ရသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ေက်နပ္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တိုးလာသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစေရးတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေကာင္းျခင္းကို သက္ေသထူျပႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ျပည္သူ႔ သေဘာထား ေကာက္ယူမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အဓိကအခ်က္အျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။ ျပည္သူ႔သေဘာထား ေကာက္ယူမႈ မ်ားတြင္ လူစုစုေပါင္း ၅၈၆၅ ဦး ရိွသည္ဆိုပါစို႕ အင္တာဗ်ဴးလက္ခံသူ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက တရုတ္ျပည္၏ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းအေပၚ ေက်နပ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုသည္။ အင္တာဗ်ဴးလက္ခံသူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္က ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တရုတ္အစုိးရသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပသႏုိင္ျပီး လက္ေတြ႔အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ေပၚလစီ မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညွိႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္သူ႕စစ္တမ္းမ်ားအရ တရုတ္ျပည္၏ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဆင့္ကာလသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့မႈကို ေက်နပ္မႈရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၄င္းျပည္သူ႔သေဘာထား ေကာက္ယူမႈကို ယမန္ႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ပိုင္းက တရုတ္လူမႈေရးသိပၸံပညာအကယ္ဒမီ တရုတ္အစုိးရ ေကဒါ ေခါင္းေဆာင္ သုေတသန စင္တာမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစစ္တမ္းကိုၾကည့္ျပီး သံုးသပ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္မ်ားပါ၀င္သည့္ တရုတ္အစိုးရအေပၚ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္က ေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေနရိွသည္ကို သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ကပ္ေျပာမည္ဆိုလွ်င္လည္း တရုတ္ျပည္သူလူထုကိုသြားေမးေတာ့ သူတို႕က သူတို႕အစိုးရကို ေကာင္းတယ္ဟုပင္ ေျဖမွာေပါ့ဟု ဆိုစရာ ရိွသည္။ 

ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ ယမန္ႏွစ္က အေမရိကန္ Harvard တကၠသိုလ္မွ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ သေဘာထား ေကာက္ယူမႈ၏ ရလဒ္ကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။ ၄င္းရလဒ္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တရုတ္ အစုိးရမွ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ေဆးဝါးကုသေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ အျခား အေျခခံ အမ်ားျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၄င္းျပည္သူ႔သေဘာထား ေကာက္ယူမႈ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကထက္ မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ပိုမို တရားမွ်တေၾကာင္း၊ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အာမခံေပးျခင္း ရွိေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ ေဒသႏွင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ ေက်နပ္မႈသည္ ပိုျမင့္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဗဟို အစုိးရအေပၚ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ေက်နပ္မႈႏႈန္းမွာ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တရုတ္အစုိးရ အရာရွိမ်ား၏ လုပ္ပံုလုပ္ဟန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ျပည္သူမ်ားက ယခင္ကထက္ လက္ရွိအစုိးရ၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ အထင္ရွားဆံုး ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ဗဟို၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရ အဆင့္ ၄ ဆင့္ အေပၚ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ေက်နပ္မႈသည္ ဘက္စံုတုိးျမင့္လာျပီး အင္တာဗ်ဴးလက္ခံသူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ က တရုတ္အစုိးရသည္ ျပည္သူအမ်ား တိုင္ၾကားသည့္ ျပႆနာအမ်ားစုကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ၿပီး ျပည္သူႏွင့္ အစုိးရအၾကား ကူးလူး ဖလွယ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ထို႕အျပင္ အေမရိကန္ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္ တရုတ္အခ်က္အလက္ စမ္းသပ္ခန္းမွ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔သေဘာထား ေကာက္ယူမႈတြင္လည္း တရုတ္အစုိးရအေပၚ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ေက်နပ္မႈသည္ တစ္ဆင့္ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း၊ တရုတ္ဗဟိုအစုိးရအေပၚ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ပ်မ္းမွ် ေက်နပ္မႈမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ၈.၂၃ မွတ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ ၈.၈၇မွတ္အထိ  အမွတ္ျပည့္ ၁၀ နီးပါးေလာက္ထိ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႕အျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္လိုသည့္ တရုတ္ျပည္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစားသည္လည္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဒုတိယႏွစ္တစ္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနျပီ

တရုတ္အစိုးရအေပၚ တရုတ္ျပည္သူမ်ားက ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈရိွျခင္းသည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္၊ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ေက်နပ္မႈ ရရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္း အစစ္မွန္ စင္စစ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္မက သံုးသပ္မိသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ပထမ နွစ္တစ္ရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ၿပီးပါျပီ။ တရုတ္ျပည္မွာ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းကုိ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ၿပီးပါၿပီ။ သမုိင္းမွာ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမႈ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းၿပီးပါျပီ။ ယခုဆိုလွ်င္ အင္အား ေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ရန္ ဒုတိယနွစ္တစ္ရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ခ်ီတက္ေနျပီ” ဟု ေလးနက္စြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို မွတ္မွတ္ထင္ထင္ ၾကားခဲ့ရသည္။ သမၼတရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းစကားမ်ားကို ေသခ်ာ ေလ့လာနားေထာင္ ေစ့ငုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ “တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ မြန္ျမတ္သည့္ ပါတီတည္ေထာင္ေရး စိတ္ဓါတ္” ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ခ်မ္းေျမ႕မႈႏွင့္ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ရွင္သန္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ပါတီ၏ မူရင္းစိတ္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားအျဖစ္ ခ်မွတ္ထားၿပီး အဆက္မျပတ္ ေဖၚေဆာင္ေပးခဲ႔သည္။ အမွန္တရားကို စြဲကိုင္ထားျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ကို စြဲကိုင္ထားျခင္း၊ မူရင္းစိတ္ကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ အသက္ဆံုးရႈံးမႈကို မေၾကာက္ျခင္း၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုက္ခုိက္ျခင္း၊ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိျခင္း၊ ျပည္သူေမွ်ာ္မွန္းသည္႔အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းတုိ႔သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ မြန္ျမတ္သည့္ ပါတီတည္ေထာင္ေရး စိတ္ဓါတ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ခ်င္သည္။ 

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္သူမ်ားကို အေျခခံျပီး ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္သာ မွီခိုအားထား ျခင္းေၾကာင္႔ ၁၀၁ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည္အထိ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ တိုးျမွင့္ေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းသည္ ထူးျခားသာလြန္သည့္ အခ်က္ေကာင္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္ေထာင္ျခင္း အခမ္းအနားေန႕ေရာက္လွ်င္ ျပည္သူအမ်ားက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္းစိတ္ရင္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္မ်ားကလည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူအေပၚ အသက္ႏွင့္ အက်ိဳး စီးပြားကို ေပးအပ္ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေလး ဂရုစိုက္ဖို႕ သစၥာျပဳၾကသည္။  ယင္းအခ်က္ မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ ေထာက္ခံမႈေကာင္းရိွျခင္းကို ျပသသည့္ အခ်က္ေကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

ကၽြန္မ၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၀၁ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ပင္ က်င္းပမည့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကိုလည္း ကၽြန္မက စိတ္၀င္တစားျဖစ္မိသည္။ ထိုအစည္အေ၀းတြင္ ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္းျပည္အတြက္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ မူ၀ါဒါမ်ားခ်မွတ္ေရးဆြဲျပီး မည္သို႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျပည္သူထံ တင္ျပမလဲ လူအမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။  ထိုေဆြးေႏြးပြဲ သည္လည္း ယခုႏွစ္အတြက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ အေရးအႀကီးဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေရးကိစၥ တာ၀န္ၾကီးပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႕မွ် ခ်န္လွပ္ထား၍ မရ။ 

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အတိတ္ကုိၾကည္႔ၿပီး အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းကာ တုိင္းရုင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ား၏ ရင္းနွီးစြာ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈျဖင္႔ အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီ နုိင္ငံကုိ ဘက္စုံ တည္ေထာင္ရန္ တရုတ္အမ်ိဳးသား၏ ရွင္သန္ေရး အိပ္မက္ကို ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ဖို႕ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ေလွနီၾကီးျဖင့္ ေရွ႕သို႕ခ်ီတက္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ၾကယ္ငါးပြင့္အလံေတာ္ၾကီး ေအာက္တြင္ ေလးႏွစ္တာကာလ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္အလုပ္အကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ကၽြန္မသည္လည္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ၁၀၁ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခါသမယတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီၾကီး ကမၻာတည္သေရြ႕ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။ မြန္ျမတ္ ဂုဏ္ေျပာင္ ရဲဝံ႔ေသာ တရုတ္ ျပည္သူမ်ား အဓြန္႔ ရွည္ပါေစဟုပင္ ဆုေတာင္း ေထာမနာ ထပ္ေလာင္း ျပဳခ်င္မိပါသည္။

စုသက္မွဴး(မရမ္းကုန္း)