တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-13 16:18:10  

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ားမွ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္လံုးဆုိုင္ရာ စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း အဖဲြ႔မွ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိျပဳခ်က္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကုိ ၾကားနာခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ႀကီးမွဴးက်င္းပၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ေခတ္သစ္၊ ခရီးသစ္တြင္ တာဝန္သစ္၊ လုိအပ္ခ်က္သစ္ကို ရင္ဆိုင္ရာ၌ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင္႔ ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးရန္၊ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ညီညႊတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုကို ပိုမိုခိုင္မာေစၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ အလႊာေပါင္းစံု၊ ဘက္ေပါင္းစုံ၏ အသိဉာဏ္ႏွင့္ အင္အားမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် စုစည္းရန္၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၊ တုိင္းရင္းသား တစ္ရပ္လုံး၏ တက္ၾကြမႈ၊ လက္ဦးမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ စြမ္းအားမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဖၚေဆာင္္ရန္၊ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီႏိုင္ငံ ဘက္စံုတည္ေဆာက္ေရး၊ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားရွင္သန္ေရး ဘက္စံုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ Wang Yang ၊ Wang Huning ၊ Zhao Leji ႏွင့္Han Zheng တို႔သည္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။