ေတာင္ပင္လယ္ မင္က်ဴးကၽြန္း၏ အလွမ်ားကို ေကာင္းကင္ယံမွ ရႈစား

(GMT+08:00)2022-10-13 12:40:24  

ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ဟိုင္ခိုျမိဳ႕ အေနာက္ဖက္ကမ္းအနီးရွိ ေတာင္ပင္လယ္ မင္က်ဴးကၽြန္း၏ အလွမ်ားကို ေကာင္းကင္ယံမွ ရႈစားရာ  ၾကီးမားေသာ ထုိက္က်ိပံု ေတြ႔ႏိုင္သည္။