ရွင္းက်န္း ခ်ယ္မိုခရိုင္တြင္ တရုတ္မို ၉ ေသာင္းေက်ာ္ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ Cistanche salsa ရိတ္သိမ္းထား

(GMT+08:00)2022-10-13 12:39:28  

ယခုရက္မ်ားတြင္ တာက္လာမာကန္ သဲကႏၱာရအတြင္းရွိ ရွင္းက်န္း ခ်ယ္မိုခရိုင္တြင္ တရုတ္မို ၉ ေသာင္းေက်ာ္ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ Cistanche salsa ရိတ္သိမ္းထားသည္။ Cistanche salsaသည္ ေဆးဖက္ဝင္ၿပီး“သဲကႏၱာရဂ်င္ဆင္း”လို႔ ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခ်ယ္မိုခရိုင္တြင္ Cistanche salsa စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းသည္ တရုတ္မို ၉ ေသာင္း ၁ ေထာင္ ၁ ရာရွိျပီး သီးထြက္ပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ ၆၅၀ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။