ကြမ္က်ိဳးျမိဳ႕၌ လမ္းျပေခြး သံုးေကာင္ “ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား”တြင္ ပါဝင္

(GMT+08:00)2022-10-13 16:23:22  

    မၾကာေသးမီက တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္က်ိဳးျမိဳ႕၌ မ်က္မျမင္အတြက္လမ္းျပေခြးမ်ားသည္ “ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား”တြင္ ပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေလ႔က်င္႔မႈမ်ားျဖင္႔ ကြမ္က်ိဳး လမ္းျပေခြး ေက်ာင္းမွ ထူးခၽြန္ေသာ Faith၊ FayFay ႏွင္႔ Irisဟု အမည္ေပးထားသည္႔ လမ္းျပေခြးသံုးေကာင္သည္ တရားဝင္ေက်ာင္းေအာင္ခဲ႔ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ၎တုိ႔သည္ “အသိအမွတ္ျပဳခံရျပီး အလုပ္လုပ္”ၾကကာ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ႔သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။