တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင္႔စိန္ေခၚမႈ လုံးဝ မဟုတ္ေၾကာင္း တရုတ္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-13 16:22:12  

သက္ဆုိင္ရာမီဒီယာမွ “ျဗိတိန္အစုိးရသစ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံအား ‘ျခိမ္းေျခာက္မႈ’ဟု ေခၚႏုိင္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ေမာ္နင္က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ျပီး ကုိယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေသာႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီကုိ တစ္ေလွ်ာက္လံုး က်င္႔သံုး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးအတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းလာသည္မွာ အခြင္႔အေရးျဖစ္ျပီး ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင္႔စိန္ေခၚမႈ လုံးဝ မဟုတ္ေၾကာင္း ၁၂ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေမာ္နင္က တရုတ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရုတ္ျပည္သူမ်ားအား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ေနထုိင္မႈဘဝ ရရွိေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ သည္ ကမၻာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ၾကဥ္းလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။