သဘာဝေရေအးအရင္းအျမစ္အျပည့္အဝ အသံုးျပဳျပီး ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ ငါးေမြးျမဴေရး တိုးတက္ေစ

(GMT+08:00)2022-10-12 16:25:01  

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕ ခ်မ္ခိုခရိုင္ လ်ိဳဇီေက်းရြာစုတြင္ ေဒသတြင္း ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ကို ျပည္႔ျပည့္ဝဝ အသံုးျပဳျပီး ေရေအး ငါးေမြးျမဴေရးကုိ ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝးႏွင့္ အေမရိကန္မွ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ rainbow trout ငါးဥ ၃သိန္း၅ေသာင္းကို မွာယူျပီး တရုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း အၾကီးဆံုး rainbow trout ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ ျပဳလုပ္ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရေအးငါး အထြက္ တန္ဖိုး တရုတ္ယြမ္၂၅သန္းရွိေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။