“ထ်န္းကုန္း စာသင္ခန္း” သင္ခန္းစာ(၃) စတင္ၿပီ

(GMT+08:00)2022-10-12 20:35:05  

   “ထ်န္းကုန္း စာသင္ခန္း” သင္ခန္းစာ(၃) သည္   ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ စတင္ခဲ႔ပါသည္။ ရွင္က်ိဳး-၁၄မွ အာကာသ ယာဥ္မႉး ခ်န္တုန္း၊ လ်ိဳယန္၊ ခ်ိဳက္ရႊိက်ယ္ တုိ႔က လူငယ္မ်ားအတြက္ အာကာသ သင္ခန္းစာ သင္ၾကားေပးၾကပါသည္။ ယင္းသည္ တရုတ္ အာကာသ ယာဥ္မႉးမ်ားက ပထမဆုံးအၾကိမ္ ဝင္႔ထ်န္း အာကာသ စမ္းသပ္ခန္းတြင္ သင္ခန္းစာ သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု  China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   ယခုအၾကိမ္ အာကာသ သင္ခန္းစာသည္ အာကာသနွင္႔ ကမၻာေျမႀကီး အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံေဆြးေႏြးသည္႔ ပုံစံျဖင္႔ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အာကာသ ယာဥ္မႉး သုံးဦးသည္ ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ တရုတ္ အာကာသစခန္း ဝင္႔ထ်န္း စမ္းသပ္ခန္းတြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ ေနထုိင္မႈကုိ ေဖၚျပ မိတ္ဆက္ကာ Microgravity ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ capillarity အေျခအေနအား စမ္းသပ္ခ်က္၊ အရည္နွင္႔ အေရအခဲျဒပ္ေနွာတုိ႔ Microgravity ပတ္ဝန္းက်င္၌ အျပန္အလွန္တုိက္ခတ္ရာတြင္ တုန္ခါမႈ အေျခအေန စမ္းသပ္ခ်က္၊ အာကာသတြင္ ပုိက္အရွည္ျဖင္႔ ေရေသာက္ရာ၌ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေျခအေန၊ အာကာသ၌ လည္ပတ္ေနေသာ ဂြစမ္းသပ္ခ်က္တုိ႔ကုိ သရုပ္ေဖၚျပၿပီး အပင္မ်ား ႀကီးထြားမႈ သုေတသန စီမံကိန္းကုိ မိတ္ဆက္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမၻာေျမေပၚမွ စာသင္ခန္းနွင္႔လည္း အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံေဆြးေႏြးၾကပါသည္။