၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ သတၱမ အၾကိမ္ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝး ျပန္တမ္း ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2022-10-12 20:19:00  


၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ သတၱမ အၾကိမ္ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ပီကင္း၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔က ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ႀကီးမႉး က်င္းပပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္က အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ႔ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္း၌ စတင္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔၏ တာဝန္ အပ္နွင္းမႈအရ တင္ျပေသာ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကုိ ၾကားနာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ထံသုိ႔ အစီရင္ခံစာကုိ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ထံသုိ႔ အစီရင္ခံစာကုိ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းကုိ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။ အထက္ပါ စာတမ္း သုံးရပ္ကုိ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံထံသုိ႔ စိစစ္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ တင္ျပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ဆ႒မ အၾကိမ္ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ႔သည္႔ေနာက္ပုိင္း ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပၿပီးေနာက္ ငါးနွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေပါင္းရုံး သုံးသပ္ခဲ႔ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပၿပီးေနာက္ ငါးနွစ္အတြင္း ရရွိေသာ ပါတီနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရးႀကီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္ကုိ အျမဳေတအျဖစ္ ထားသည္႔ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၏ အားေကာင္းေသာ ဦးေဆာင္မႈနွင္႔ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင္႔ ပါတီ တစ္ရပ္လုံး၊ တစ္ျပည္လုံးမွ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ရရွိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အေလးအနက္ ေဖၚျပထားပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေပါင္းရုံးသုံးသပ္ခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။