ပထမဆုံးေသာ ကုန္ေသတၱာဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီး

(GMT+08:00)2022-10-12 16:27:04  

    မၾကာမီက တရုတ္နုိင္ငံ အန္းေဟြးျပည္နယ္ ဟုိေဖၿမိဳ႔ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဆိပ္ကမ္း၏ ပထမအဆင္႔ကာလ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း ၿပီးေျမာက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ယခုနွစ္ နွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ စမ္းသပ္ ဖြင္႔လွစ္မည္႔ ယန္စီျမစ္-ဟြမ္ဟုိၿမစ္ တူးေျမာင္းတြင္ ပထမဆုံးေသာ ကုန္ေသတၱာဆိပ္ကမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။