ျမစ္ဝါျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ “သစ္ပင္”ပံုသ႑ာန္ ရႈခင္း ေပၚလာ

(GMT+08:00)2022-10-12 16:17:53  

  စန္းတုန္းျပည္နယ္ တုန္းယင္ျမိဳ႔ရွိ ျမစ္ဝါျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ ဒီေရတက္မႈေၾကာင့္ ေျမၾကီးေပၚတြင္ “သစ္ပင္”ပံုသ႑ာန္ ရႈခင္း ေပၚလာသည္။