သစ္ေတာ၌ ပ်ားေမြးျမဴေရးျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးလာ

(GMT+08:00)2022-10-12 16:24:11  

 ဟူနန္ျပည္နယ္ ယြမ္က်ိဳးျမိဳ႕ ေယာင္လူမ်ိဳးေက်းရြာစု ခ်မ္းလုရြာသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အရင္းအျမစ္ကို မွီခိုျပီး သစ္ေတာ ပ်ားေမြးျမဴေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ကူညီ၍ ရြာသူရြာသားမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးေစသည္။