ေတာင္ပုိင္းစစ္နယ္မွ ေကာင္းကင္ယံ၌ စစ္ေလ႔က်င္႔မႈမ်ား

(GMT+08:00)2022-10-12 16:25:48  

    ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္နုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းစစ္နယ္မွ ေလတပ္ တပ္ဖဲြ႔ တစ္ခုသည္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေက်ာ္လႊားရန္ လုိအပ္သည္႔ စစ္ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားကုိ စည္းရုံး ျပဳလုပ္ၿပီး ဤသုိ႔ျဖင္႔ ေလယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား၏ လက္ေတြ႔က် စစ္ဆင္ေရးစြမ္းရည္ကုိ တုိးျမွင္႔ပါသည္။