ပန္းခ်ီကားမ်ားျဖင္႔ ၿမိဳ႕ထဲမွ ပန္းၿခံမ်ားကုိ အလွဆင္

(GMT+08:00)2022-10-12 16:14:42  

အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားလီဖိန္သည္ ရွင္းက်န္႔ၿမိဳ႕ရွိ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုမွ လံုၿခံဳေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္တြင္ သံေခ်းတက္ေနေသာ အေပါက္ အဖံုးမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ မလိုက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ေသတၱာမ်ား စသည္႔အရာကို ေတြ႔ၿပီး သည္႔ေနာက္ လူငယ္ဘဝတုန္းက ပန္းခ်ီသင္ယူခဲ႔ေသာ လီဖိန္သည္ ပန္းခ်ီကားမ်ားျဖင္႔ အလွဆင္ရန္ အေတြးတစ္ခု ေခါင္းထဲသို႔ ဝင္လာသည္။

လြန္ခဲ႔သည္႔ ၂ ႏွစ္အတြင္း လီဖိန္သည္ ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ ပန္းခ်ီကားအခ်ပ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ဆဲြေနၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာခင္ရက္မ်ားက ၄င္းကို ရွင္းက်န္႔ဗဟိုဥယ်ာဥ္ ရႈခင္းအလွဆင္ဌာန၌ တာဝန္ခန္႔အပ္ၿပီး ဥယ်ာဥ္ ရႈခင္း ပိုမိုလွပရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေစသည္။