ဂ်ီလင္ျပည္နယ္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ဆီးႏွင္းက်

(GMT+08:00)2022-10-11 14:58:01  

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ တရုတ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေလျပင္းထန္စြာ တိုက္ခတ္ျပီး၊ အပူဒီဂရီ က်ဆင္းလာကာ ေဒသအခ်ိဳ႕၏ အနိမ္႔ဆံုးအပူခ်ိန္သည္ ေဆာင္းဦးရာသီမွစ၍ အနိမ့္ဆုံးအထိသို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၁၀ ရက္ေန႔က ဂ်ီလင္ျပည္နယ္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ဆီးနွင္း က်လာခဲ့သည္ဟု China Media Group မွသတင္းအရ သိရသည္။