ကမၻာ့ ဗို႔အားအဆင့္ အျမင့္ဆံုးေသာ Converter စခန္း၏ ပံုမွန္လည္ပတ္မႈစစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ၿပီးစီး

(GMT+08:00)2022-10-11 15:35:25  

ေအာက္တုိဘာလ ၉ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ Anhui ျပည္နယ္ Xuancheng ၿမိဳ႕ Guquan Converter စခန္း၏ ပံုမွန္လည္ပတ္မႈစစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ Changji-Guquan လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းသည္ လက္ရွိ ကမၻာေပၚတြင္ ဗို႔အားအဆင့္ အျမင့္ဆံုး၊ ဓါတ္အားပုိ႔မႈ အကြာအေဝး အရွည္လ်ားဆံုး၊ ပို႔ေဆာင္မႈပမာဏ အႀကီးမားဆံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။