တရုတ္ျပည္ ေဆာင္းဦး စားနပ္ရိကၡာ တစ္ဝက္ေက်ာ္ ရိတ္သိမ္းျပီ

(GMT+08:00)2022-10-11 15:23:22  

တရုတ္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသဝန္ၾကီးဌာနမွ ေနာက္ဆံုး လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစစ္တမ္းအရ လက္ရွိအခ်ိ္န္အထိ တရုတ္တစ္ျပည္လံုးတြင္ ေဆာင္းဦး စားနပ္ရိကၡာ တရုတ္ဧက ၆၇၂သန္းကို ရိတ္သိမ္းျပီး ျဖစ္ျပီး ေဆာင္းဦးရာသီ စားနပ္ရိကၡာ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၅၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။