ျပီးခဲ႔သည္႔၁၀ႏွစ္အတြင္း ရွင္းက်န္း၌ ကားလမ္း ကီလုိမီတာ ၆၂၂၀၀ ထပ္တုိးလာ

(GMT+08:00)2022-10-11 15:36:46  

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ရွင္းက်န္းေဝဂါကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၏ကားလမ္းသည္ ကီလုိမီတာ ၆၂၂၀၀ ထပ္တုိးလာျပီး စုစုေပါင္း ကီလုိမီတာ ၂သိန္း ၁ေသာင္း ၇ေထာင္ ၃ရာ ရွိေၾကာင္း၊ ကားလမ္းကြန္ရက္ထူထပ္မႈသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အစဦးပုိင္းကထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း(၄၀)ေက်ာ္ တုိးမ်ားလာေၾကာင္း ရွင္းက်န္းေဝဂါ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ပါသည္။