(၈၃.၄)မီတာ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဧရာမသစ္ပင္ႀကီးကုိ ပထမဆံုး လူတက္ေရာက္ တုိင္းတာေရး အေထြေထြသိပၸံေလ႔လာေရး ျပီးဆံုး

(GMT+08:00)2022-10-10 14:50:17  

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက တရုတ္သိပၸံပညာ တံခြန္အသင္းၾကီးမွ ရုကၡပင္သုေတသနဌာန၊ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးၾကီး ေတာရုိင္းရုကၡပင္ အမ်ိဳးအစားႏွင္႔ အရင္းအျမစ္ဂုိေဒါင္မွ ခ်ိန္းစန္းစင္တာ- ရွန္ဟုိင္း ခ်ိန္းစန္း ရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္၊ တရုတ္အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၊ “Wild China”  အလုပ္ရံု၊ ရွီးဇန္႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ လင္းက်ီးျမိဳ႕ ခ်ားယူခရုိင္ သစ္ပင္ႏွင္႔ ျမက္ခင္းျပင္ဗ်ဴရုိ စေသာ ဌာနမ်ားဖြဲ႔စည္းထားေသာ တရုတ္ ဧရာမသစ္ပင္ သိပၸံေလ႔လာေရးအဖြဲ႔သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ “တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးေသာ သစ္ပင္ၾကီး” Abiesernestii var. salouenensis ၏ အျမင္႔သည္ (၈၃.၄)မီတာရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ျပီး သစ္ပင္ၾကီး၏ ဓါတ္ပံုကုိလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။