ကြမ္တံုးျပည္နယ္ ရႊင္႔ဒယ္၌ အပူေပးစက္ထုတ္လုပ္မႈ အလုပ္မ်ား

(GMT+08:00)2022-10-10 14:51:05  

ဥေရာပသမဂၢ၏ အပူေပးမႈေစ်းကြက္ ၀ယ္လုိအားသစ္ကုိ ခန္႔မွန္းျခင္းျဖင့္ ကြမ္တံုးျပည္နယ္ ဖုိစန္းျမိဳ႕ ရႊင္႔ဒယ္ရွိ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ ေစ်းကြက္၏ အပူေပးမႈ လိုအပ္ခ်က္ႏွင္႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကုိ သုေတသနျပဳ ထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ ကြမ္က်ိဳးျမိဳ႕ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ စာရင္းအရ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၾသဂုတ္လအထိ ဖုိစန္းျမိဳ႕မွ ဥေရာပသမဂၢအား တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေသာ လွ်ပ္စစ္ ေရပူေပးစက္၊ လွ်ပ္စစ္အပူေပးေစာင္၊ လွ်ပ္စစ္အပူေပးစက္ စေသာ အပူေပးကုန္ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖုိးသည္ တရုတ္ေငြ ယြမ္ (၉၄)သန္းရွိျပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ (၁၅၄.၄)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမ်ားလာပါသည္။