ရံုးပိတ္ရက္ကာလမွာ အလုပ္လုပ္ေနဆဲ အလုပ္သမားမ်ား

(GMT+08:00)2022-10-08 12:25:09  

အမ်ိဳးသားေန႔ ရံုးပိတ္ရက္ကာလတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ လြန္လီ ျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စြဲစြဲျမဲျမဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။