တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ မီဒီယာစင္တာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ဖြင့္လွစ္မည္

(GMT+08:00)2022-10-08 13:18:38  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ မီဒီယာစင္တာသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာစင္တာသည္ ပါတီညီလာခံကို လာေရာက္သတင္းယူၾကသည့္ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ မကာအုိအထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ထိုင္ဝမ္ေဒသမ်ားမွ မီဒီယာသတင္းေထာက္မ်ားနွင့္ နိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ အင္တာဗ်ဴးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံျခင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ စည္းရုံးျခင္း စသည့္ အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရသည္။