ေကြ႔က်ိဳးဟြာရွီ၌ ေက်းလက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာ

(GMT+08:00)2022-10-08 12:22:15  

ယခုနွစ္မ်ားတြင္ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ေကြ႔ယမ္ၿမိဳ႔ ဟြာရွီၿမိဳ႔နယ္တြင္ ခရီးသြား အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ပုိမုိ ျပည္႔စုံေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဆက္တုိက္ တည္ေဆာက္ၿပီး ေက်းလက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ တြန္းအားေပးသည္႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေက်းလက္ ေတာရြာရွင္သန္ေရးစီမံကိန္းကုိ အေထာက္အကူ ျပဳေနသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။