ေကြ႔က်ဳိးျပည္နယ္ ဒန္းက်ိဳက္ခရုိင္ရွိ ေျမာင္လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္လုပ္ငန္း ဖေယာင္းေဆးဆုိးျခင္းျဖင္႔ ဝင္ေငြတုိးပြားလာ

(GMT+08:00)2022-10-08 12:46:04  

ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ဒန္းက်ိဳက္ခရုိင္သည္ ေျမာင္လူမ်ိဳး ဖေယာင္းေဆးဆုိးျခင္း နည္းပညာႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသရွင္သန္ေရးတုိ႔ကုိ ေပါင္းစည္း ထားပါသည္။ ေဒသခံ ယဥ္ေက်းမႈဌာန၏ ေထာက္ပံ႔မႈျဖင္႔ ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ဆက္ခံသူမ်ားသည္ ေျမာင္လူမ်ိဳး ဖေယာင္းေဆးဆုိးျခင္း ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လုပ္ငန္း ၁၇ ခုကုိ ထူေထာင္ပါသည္။ ဖေယာင္းေဆးဆုိးျခင္း နည္းပညာ ပိုင္ႏုိင္ တတ္ေျမာက္ေသာ ေျမာင္လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အလုပ္ခြင္ထဲ၌ အလုပ္အကုိင္ေနရာ ရရွိျပီး ဖေယာင္းေဆးဆုိးျခင္းျဖင္႔ ဝင္ေငြ တုိးပြား လာပါသည္။