တရုတ္ႏုိင္ငံ ဆည္ေျမာင္းတာတမံလုပ္ငန္းမွ ေနရာသစ္ ၄ ခု ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္

(GMT+08:00)2022-10-08 12:45:30  

စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ထြန္းက်ိ တာတမံ၊ က်န္းစူးျပည္နယ္ ရွင္းဟြာ အကြက္လုိက္လယ္ေျမ၊ က်ဲ႔က်န္းျပည္နယ္ စြန္းယန္ခရုိင္ စြန္းကူ ဆည္ေျမာင္းရပ္ကြက္ႏွင္႔ က်န္းရွီးျပည္နယ္ ခ်ဳန္းယိခရုိင္ ေရွာင္႔ပို ေလွကားထစ္ လယ္ကြက္ တုိ႔သည္ ေအာက္တုိဘာလ ၆ရက္ေန႔က ၂၀၂၂ခုႏွစ္ (နဝမအသုတ္)ကမၻာ႔ဆည္ေျမာင္းတာတမံလုပ္ငန္း အေမြအႏွစ္ေနရာစာရင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ဝင္ခဲ႔ပါသည္။ ယခုအထိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ႔ဆည္ေျမာင္းတာတမံလုပ္ငန္း အေမြအႏွစ္ေနရာ (၃၀) ရွိျပီး ဆည္ေျမာင္းတာတမံလုပ္ငန္း၏ အမ်ိဳးအစား အားလုံးလုိလုိ ပါဝင္ျပီျဖစ္သည္။