ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္ အေမရိကန္တင္သြင္းေသာ ရွင္းက်န္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္း ရံႈးနိမ့္သြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သေဘာထား ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-07 16:47:49  

    ယခုလ ၆ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ၅၁ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ အေမရိကန္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တင္ျပေသာ ရွင္းက်န္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာတြင္အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျပန္းျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ဘက္မွ ယင္းအေပၚ မည္သုိ႔ သံုးသပ္ခ်က္ ရွိပါသနည္းဟု တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕သည္ ရွင္းက်န္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ အသံုးျပဳၿပီး မုသား စကား ေျပာၾကားကာ မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တမင္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳးကိုင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ကာ တရုတ္ျပည္ကို သရုပ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ တရုတ္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားရန္ ႀကံစည္ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔သည္ အျဖစ္မွန္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ ရွင္းက်န္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မုသားစကားႏွင့္ ယုတၱိမတန္သည့္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းဆိုသည္ကို ဖန္တီး၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔အစည္းကို အသံုးျပဳၿပီး တရုတ္ျပည္တြင္းေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ႀကံစည္ကာ ၄င္း၏ “ရွင္းက်န္းျဖင့္ တရုတ္ျပည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားေရး” ႀကံစည္ခ်က္ကို တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္း၏ မ်က္စိမ်ားသည္ စူးရွ ထက္ျမက္လွေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က အျခားအဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအား အစြမ္းကုန္ ဖိအားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ အဖဲြ႔ဝင္အမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ကန္႔ကြက္မႈ ခံရေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ စသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ႀကံစည္ခ်က္သည္ ထပ္မံ ရႈံးနိမ့္ သြားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။