ေဂဟစနစ္ သဟဇာတျဖစ္စြာ လွပသည္႔ က်န္းဆူးျပည္နယ္ ယန္ခ်င္ျမိဳ႕ရိွ သမင္ၾကီး ကာကြယ္ေရးဇုန္

(GMT+08:00)2022-10-06 16:28:36  

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအေစာပိုင္းတြင္ က်န္းဆူးျပည္နယ္ ယန္ခ်င္ျမိဳ႕ရွိ စိုစြတ္ေျမမွ Elk သမင္မ်ားကာကြယ္ေရးဇုန္တြင္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ Elk သမင္အုပ္စုသည္ လြတ္လပ္စြာက်က္စားၾကၿပီး ေျပးလႊားေနၾကသည္။ ပင္လယ္ေရ ေလ်ာ့သြားျပီးေနာက္ လွ်ိဳေျမာင္မ်ားသည္ ေ႐ႊေရာင္သစ္ေတာမ်ားကဲ့သို႔ အလြန္လွပသည္။