ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွ ဆင္ဟြာလမ္းတယ္လီဖုန္းအခန္းသည္ အေသးစားဆင္ဟြာစာအုပ္ဆိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ

(GMT+08:00)2022-10-05 15:08:19  

ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ဆင္ဟြာလမ္းေပၚမွ တယ္လီဖုန္း အခန္းသည္ အေသးစားဆင္ဟြာစာအုပ္ဆိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ျပည္သူမ်ားကို မ်ားစြာ ဆဲြေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

မၾကာခင္ရက္မ်ားက ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ဆင္ဟြာလမ္းေပၚရိွ အသစ္ မြမ္းမံထားေသာ တယ္လီဖုန္း အခန္းမ်ားသည္ သြားလာသူမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈႏွင္႔ သိခ်င္စိတ္ကို မ်ားစြာ ဆဲြေဆာင္ေနသည္။ အရင္က သံုးခ်သူနည္းပါးေသာ တယ္လီဖုန္းခန္းမ်ားသည္ အေသးစား ဆင္ဟြာစာအုပ္ဆိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး စာအုပ္ဆိုင္တြင္ စာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး အျပည္႔ရိွကာ သြားလာသူမ်ား အလြယ္တကူ စာအုပ္ဆိုင္ကို သြားၾကည့္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္ထားသည္။