ရွန္းတုန္းျပည္နယ္ ယန္းထိုင္ၿမိဳ႕၌ ရိုးရာဝတ္စံုဝါသနာအိုးမ်ား ခ်ဳံယန္ပဲြေတာ္ကို ႏဲႊေပ်ာ္ၾက

(GMT+08:00)2022-10-05 15:07:31  

       ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္းတုန္းျပည္နယ္ ယန္းထိုင္ၿမိဳ႕ရိွ ဖုန္လိုင္ကိုရႈခင္းသာေနရာတြင္ တရုတ္သကၠရာဇ္ ၉လပိုင္း ၉ရက္ေန႔ ခ်ဳံယန္ပဲြေတာ္ ရိုးရာဝတ္စံု ျပပဲြကိုက်င္းပခဲ႔ရာ ရိုးရာဝတ္စံုဝါသနာအိုး ၄၀ ေက်ာ္ တို႔သည္ လွပေသာရိုးရာဝတ္စံု၊ ရိုးရာအျပဳအမူက်င္႔ဝတ္မ်ားႏွင္႔ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ျပသျခင္းျဖင္႔ ခ်ဳံယန္ပဲြေတာ္ကို ႏဲႊေပ်ာ္ၾကသည္။