ႀကီးက်ယ္ခန္႔ညားေသာ ျမစ္ဝါျမစ္ Hukou ေရတံခြန္

(GMT+08:00)2022-10-04 13:07:28  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္းရွီးျပည္နယ္ လင္ဖန္ၿမိဳ႕၌ ႀကီးက်ယ္ခန္႔ညားေသာ ျမစ္ဝါျမစ္ Hukou ေရတံခြန္မ်ားကို ခရီးသည္မ်ားက ၾကည္႔ရႈၾကသည္။ ေအာက္တိုဘာလႏွင္႔ ႏိုဝင္ဘာလတိုင္း ျမစ္ဝါျမစ္ Hukou ပိုင္းတြင္ ေရစီးဆင္းမႈမွာ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁၀၀၀ မွ ၁၅၀၀ ကုဗမီတာရွိ၍ ႀကီးက်ယ္ခန္႔ညားေသာ ေရတံခြန္မ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။