နန္ခုိင္းတကၠသုိလ္က ပါေမာကၡမ်ားသည္ ပင္စင္ယူေပမယ့္ အနားမယူဘဲ ရွင္းက်န္းကုိေထာက္ပံ့ကူညီရန္ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားေပး

(GMT+08:00)2022-10-04 13:16:41  

      တရုတ္ႏုိင္ငံ နန္ခိုင္းတကၠသိုလ္မွ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ပါေမာကၡတစ္စုသည္ အကြာအေဝးေပါင္း ကီလိုမီတာ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ရွင္းက်န္းခါးရွ္တကၠသိုလ္သုိ႔ ပညာသင္ၾကားေပးရန္ သြားေရာက္ၾကပါသည္။ ပါေမာကၡမ်ားသည္ ႂကြယ္ဝေသာပညာေရးအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ထူးခၽြန္ေသာ သုေတသနစြမ္းရည္ ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ အေနာက္ပိုင္းေဒသရွိ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ ထြန္းလင္းေစ႐ုံသာမက အေနာက္ပိုင္းေဒသရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဘာသာရပ္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္သိပၸံပညာသုေတသနျပဳႏိုင္မႈ တိုးျမွင့္ရန္ ကူညီေပးႏုိင္ၿပီး ငယ္႐ြယ္ေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားကုိလည္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။