ေရာင္စုံၾကည္လင္ထင္ဟပ္မႈရွိေသာ အမ်ိဳးသားေန႔စစ္ေရးျပအခမ္းအနား ၁၅ ႀကိမ္၏ ျမင္ကြင္းမ်ား

(GMT+08:00)2022-10-03 15:18:12  

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ထ်န္အန္မင္ရင္ျပင္တြင္ အမ်ိဳးသားေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားကို ၁၅ ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၄င္းစစ္ေရးျပအခမ္းအနားမ်ား၏ ဂႏၴဝင္အခိုက္အတန႔္ ျမင္ကြင္းကို  Smart ျပင္ဆင္ေရးနည္းပညာျဖင့္ ျပန္လည္ျပသလာသည္။