တရုတ္ကုမၸဏီ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွၿပီးတည္ေဆာက္ေသာ ကေမၻာဒီးယား ပထမဆံုးေသာ အျမန္လမ္း စမ္းသပ္ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00)2022-10-03 15:20:16  

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ CRBC ကုမၸဏီရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွၿပီး တည္ေဆာက္ကာ စီမံခန္႔ခဲြေသာ ကေမၻာဒီယား Phnom Penh-Sihanoukville အျမန္ေမာင္း ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ စမ္းသပ္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံမွ ပထမဆံုးေသာ အျမန္လမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ယင္းအျမန္လမ္းသည္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ႏွင္႔ ကေမၻာဒီးယား အႀကီးဆံုးေရနက္ဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည္႔ Sihanoukville ကို ဆက္သြယ္ေပးၿပီး တရုတ္ဒီဇိုင္းႏွင္႔ အရည္အေသြး စံႏႈန္းကို အသံုးျပဳေၾကာင္း၊ ယင္းအျမန္လမ္းသည္ ျပည္နယ္ ၅ ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ၁၈၇.၀၅ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားကာ ၄ လမ္းသြား ျဖစ္သည္။ ယင္းအျမန္လမ္းဖြင္႔လွစ္ၿပီးေနာက္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕မွ Sihanoukville အထိ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင္႔သြားလွ်င္ မူလက ၅ နာရီေက်ာ္မွ ယခု ၂ နာရီထက္မမ်ားေသာ အခ်ိန္သာ လိုအပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းအရ သိရ ပါသည္။