လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္အတြင္း ပီကင္းတာ့ရွင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၏ ခရီးသည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ၅၂ သန္းရွိ

(GMT+08:00)2022-10-03 15:30:51  

 စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္း တာ့ရွင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သည္ ခရီးသည္ ၇ေသာင္း ၈ေထာင္ ၂ရာကို သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ၿပီး ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ၇၆၆ ႀကိမ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔သည္ ပီကင္းတာ့ရွင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ၅၂ သန္းရွိသည္။

သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမွ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ပီကင္း တာ့ရွင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သည္ အနီးဝန္းက်င္ေဒသမ်ားအတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ စီးပြားေရးပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၁၈၀ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း အဆင့္ျမင့္ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းသစ္မ်ားအတြက္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ပမာဏ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၃၀၀ ခန္႔ကို ဖန္တီး ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။