က်န္းရီွးျပည္နယ္ က်ီအန္ၿမိဳ႕ရိွ ေရထြက္ပစၥည္းေမြးျမဴေရးစခန္းတြင္ ငါးအေရာင္းေကာင္း

(GMT+08:00)2022-10-03 15:19:12  

ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ က်န္းရီွးျပည္နယ္ က်ီအန္ၿမိဳ႕ လူရီွရြာရိွ ရွင္ဟြမ္ ေရထြက္ပစၥည္းေမြးျမဴေရးစခန္းတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေမြးျမဴထားေသာ ငါးမ်ားကိုဖမ္းၿပီး ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရအရင္းအျမစ္ကိုအေျခခံၿပီး“ေျမယာကိုအေျခခံၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေရျဖင္႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈ ရွိေသာ ေမြးျမဴေရး”ကို အားေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ကာ ေဒသခံ မိသားစုမ်ားသည္ ထူးျခားေသာ လကၡဏာပါရိွသည္႔ ေမြးျမဴေရးျဖင္႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္လာ ၾကသည္။