မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ အိပ္နည္းသစ္ကို ရွန္းက်န္႔မွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဤကဲ႔သို႔ လုပ္သည္

(GMT+08:00)2022-10-01 13:13:46  

မၾကာခင္ရက္မ်ားက တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္းက်န္႔ၿမိဳ႕ နန္ရွန္းရပ္ကြက္မွ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ကေလးမ်ား စားပဲြေပၚမွာ လိမ္ၿပီးအိပ္သည္႔အစား ပက္လက္လဲေလ်ာင္းၿပီး အိပ္ေစကာ ေကာင္းေကာင္းအနားယူေစသည္႔အတြက္ ကေလး မ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင္႔ အင္တာနက္သံုးသူမ်ားက ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။

  မြန္းလဲြပိုင္းအနားယူမႈသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားအတြက္ ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနသည္။ မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ အိမ္ျပန္ရန္ ေဝးသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပက္လက္လဲေလ်ာင္းၿပီး အိပ္ႏိုင္ေသာစားပဲြႏွင့္ ကုလားထိုင္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ရွန္းက်န္းၿမိဳ႕မွ မိဘျဖစ္သူအခ်ိဳ႕က အႀကံဳျပဳခဲ႔သည္။ ရွန္းက်န္႔ၿမိဳ႕ ပညာေရးဌာနက စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး မြန္းလဲြပိုင္းအနားယူမႈ အေဆာက္အဦမ်ားကို သုေတသနျပဳကာ အသံုးျပဳရန္ တြန္းအားေပးမည္ဟု တုံ႕ျပန္ ေျပာဆိုသည္။