စားသံုးလို႕ရသည့္ ေတာရိုင္းမိႈလုပ္ငန္းျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ခ်မ္းသာလာ

(GMT+08:00)2022-10-01 13:18:45  

ေတာရိုင္းမိႈ ရွင္သန္စြာ ႀကီးထြားလာသည့္ ရာသီခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ဴရႈန္း ယီလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသခဲြ ခ်ဴရႈန္ၿမိဳ႕ရွိ ရြာသား ဟူရွိဖိန္သည္ ေန႔တိုင္း နံနက္ ၆နာရီတြင္ ေတာထဲသို႔ ဝင္ၿပီး မိႈမ်ားကို ရွာေဖြေလ့ရွိသည္။ ၄င္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ၾကာ ေတာရိုင္းမိႈ ဆြတ္ခူးသည့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိ၍ မတူျခားနားသည့္ ေတာရိုင္းမိႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား မည္သုိ႔ ခဲြျခားျခင္းႏွင့္ ဆြတ္ခူးျခင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိသည္။

ခ်ဴရႈန္းၿမိဳ႕သည္ စားသံုးလို႕ရသည့္ ေတာရိုင္းမိႈ အရင္းအျမစ္ ေပါမ်ားသည့္ အားသာခ်က္ကို အျပည့္အဝအသံုးျပဳၿပီး စားသံုးမႈိ လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အရွိန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။ သက္ဆိုင္ရာစာရင္းအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ခ်ဴရႈန္းၿမိဳ႕၏ စားသံုးလို႔ ရသည့္ ေတာရိုင္းမိႈ ေရာင္းဝယ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ ၁၂၁၅၆ တန္ ရွိၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးမွာ တရုတ္ ယြမ္ေငြ သန္းေပါင္း ၆၆၅.၃၂ယြမ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။