တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၇၃ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ ထ်န္အန္မင္ရင္ျပင္၌ အလံတင္အခမ္းအနားက်င္းပသည္

(GMT+08:00)2022-10-01 14:16:08  

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၇၃ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ ထ်န္အန္မင္ရင္ျပင္၌ အလံတင္အခမ္းအနားက်င္းပသည္။