ရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ အျခား ႏိုင္ငံႏွင့္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာဇာနည္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ သူရဲေကာင္းမ်ားအား ပန္းျခင္းမ်ားျဖင္႔ ဂုဏ္ျပဳ

(GMT+08:00)2022-09-30 15:10:01  

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အာဇာနည္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔နံနက္ပိုင္းက အာဇာနည္ေန႔ ျပည္သူ႔သူရဲေကာင္းမ်ားအား ပန္းျခင္းခ် ဂါရ၀ျပဳပဲြ အခမ္းအနားကို ပီကင္း ထ်န္းအန္းမင္ ရင္ျပင္ႀကီး၌ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ အျခားေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အာဇာနည္မ်ားကို လြမ္းဆြတ္တမ္းတကာ တရုတ္ႏိုင္ငံအမည္ျဖင္႔ သူရဲေကာင္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။

       ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ကို အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။ ထိုေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအမည္ျဖင္႔ အာဇာနည္အမွတ္တရလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး သူရဲေကာင္းမ်ားကိုဂုဏ္ျပဳကာ သူရဲေကာင္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကို အမ်ိဳးသား တစ္ရပ္လံုးအား ထာဝရ မွတ္သားေစသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သူရဲေကာင္းအာဇာနည္မ်ား ကာကြယ္ေရးဥပေဒကို တရားဝင္ အတည္ျပဳၿပီး ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ကို အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ သူရဲေကာင္းအာဇာနည္မ်ားကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ပီကင္းၿမိဳ႕ ထ်န္းအန္းမင္ ရင္ျပင္ႀကီးရိွ ျပည္သူ႔သူရဲေကာင္းမ်ားအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္ေရွ႕တြင္ အမွတ္တရအခမ္းအနား ျပဳလုပ္သည္။